Poplatky a školné

Učebnice, školské pomôcky, exkurzie, zájazdy, koncerty a divadelné predstavenia sú bezplatné. V sekcii "Aktivity" si ich všetky môžeš pozrieť. Stačí keď klikneš sem! 

Sociálny program je na škole realizovaný v rámci systému trvalej podpory vzdelávania talentových žiakov. Je určený pre tých študentov, ktorých školné by predstavovalo významnú časť rodinných výdavkov. Požiadať o neho je možné písomnou formou a to tak, že sa k žiadosti priloží i potvrdenie o príjme. 

Odmeňovací program je súčasťou systému, do ktorého spadá i sociálny program. Odmeňovanie je založené na princípe, že študentom, ktorí dosahujú výborné výsledky, sú úspešní na súťažiach, reprezentujú školu a aktívne sa zapájajú do spoločenského života môže byť školné znížené alebo odpustené.  

Mesačné školné (12 mes.)

75€

Jednorázové zápisné

55€

Prijímacia skúška

zdarma

Informácie pre platbu školného:

IBAN: SK07 0200 0000 0026 8378 4957

SWIFT: SUBASKBX

VS: rodné číslo študenta

Poznámka: meno a priezvisko študenta