Vznik a koncepcia SKDK

SKDK je vyššia odborná škola poskytujúca komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku a získa právo používať titul "diplomovaný umelec" so skratkou "DiS.art", ktorý sa uvádza za priezviskom. Konzervatórium nesie meno významného slovenského hudobného skladateľa a vysokoškolského pedagóga Dezidera Kardoša, ktorý je rodák z Nadlíc v okrese Topoľčany. Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch vzniklo 1. septembra 1994 ako prvé súkromné konzervatórium na Slovensku.

Konzervatórium nesie meno významného slovenského hudobného skladateľa a vysokoškolského pedagóga Dezidera Kardoša, ktorý je rodák z Nadlíc v okrese Topoľčany. Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch vzniklo 1. septembra 1994 ako prvé súkromné konzervatórium na Slovensku. Pri jeho zakladaní bolo potrebné prekonať mnoho prekážok od legislatívy cez zabezpečenie vhodných priestorov, až po kvalifikovaných pedagógov pre všeobecnovzdelávacie a odborné predmety. Zriaďovateľom tejto školy bol Mgr. Vladimír Gális, ktorý založil aj ďalšiu umeleckú školu a to Súkromnú školu úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch. 

Konzervatórium je typ strednej školy, ktorá poskytuje komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca. Škola má zriadené tieto odbory: hudobno-dramatické umenie, tanec, spev, hudba. Každý odbor má vlastný študijný program. Budeš mať všeobecno-vzdelávacie predmety, odborné praktické a teoretické predmety. Podrobnejšie informácie nájdeš v jednotlivých odboroch. Pedagógovia našej školy sú uznávaní umelci z rôznych oblastí na Slovensku ale aj v zahraničí. Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a získal tak úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou (vyššie sekundárne - ISCED 3A). Pokročilejšie vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie (terciárne - ISCED 5B). Úspešným absolvovaním 6. ročníka a absolventskej skúšky konzervatória získava žiak absolventský diplom a titul DiS. art., ktorý sa píše za menom.