Pedagógovia teoretických predmetov

Mgr. Blanka Korf

Anglický jazyk

Mgr. Daniela Illášová

Anglický jazyk

Ing. Justína Fodorová

Nemecký jazyk

Bc. Mária Kobidová

Taliansky jazyk, Francúzsky jazyk

PhDr. Eva Lukáčová

Slovenský jazyk a literatúra, Občianska náuka, Etická výchova

Mgr. Lucia Vytykačová, PhD.

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Renáta Žoldošová

Harmónia

Mgr. Martina Smolková

Dejiny umenia

Mgr. Martina Ondrušková

Dejiny hudby

Mgr. art. Juraj Mičúnek

Sluchová analýza 

PhDr. Jana Horilová

Pedagogika, Psychológia

Mgr. Júlia Chudá

Dejiny hudby, Náuka o hudobných formách, Náuka o kontrapunkte

Mgr. Dominika Sondorová

Dejiny divadla, Rozbor drámy

Nikol Gažová, DiS.art.

Metodika, Didaktika

PhDr. Laura Brachová

Anglický jazyk

Mgr. Anna Rusňáková

Náboženská výchova