Pedagógovia teoretických predmetov

PhDr. Eva Lukáčová 

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Daniela Illášová

Anglický jazyk

Mgr. Blanka Korf

Anglický jazyk

Mgr. Zuzana Ličková 

Francúzsky jazyk

Ing. Justína Fodorová

Nemecký jazyk

Bc. Mária Kobidová

Taliansky jazyk

Mgr. Martina Smolková

Dejiny umenia

PaedDr. Anna Mikulská

Slovenský jazyk a literatúra, Občianska náuka, Etická výchova

Mgr. Martina Ondrušková

Dejiny hudby

Mgr. Jozef Jánoš

Informatika

Mgr. Renáta Žoldošová

Harmónia

       Mgr. art. Juraj Mičúnek

      Sluchová analýza

PhDr. Jana Horilová

Pedagogika, Psychológia

Mgr. et Mgr.Ladislav Tischler, PhD.

 Dejiny divadla, Rozbor drámy

Mgr. Júlia Chudá

Dejiny hudby

Mgr.art. Adam Kavec, PhD.

Teória a metodika tanca

Mgr. Dominika Sondorová

Dejiny divadla

Nikol Gažová, DiS.art.

Metodika, Didaktika

Mgr. Anna Rusňáková

Náboženská výchova

Ing. Zuzana Sekmanová

Telesná a športová výchova

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

Fyziológia pohybového aparátu