Štúdium populárneho spevu na SKDK

05.03.2021

Populárny spev ako pojem si ľudia často zamieňajú s jedným hudobným štýlom a to je POP. Hudba 20. a  21. storočia sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou umeleckých smerov a skupín napr. Soul, Blues, Jazz, Hip hop, country a pod. Na konzervatóriu v Topoľčanoch žiaci populátneho spevu študujú predmety zhodné z hudobníkmi ako napríklad, harmónia, rytmus a intonácia, kontrapunkt a podobne. Nie je to štúdium zhodné s predmetom Spev pri štúdiu v odbore HDU. Štúdium populárneho spevu je práca na dychovej a hlasovej technike na základe technických cvičení, aplikovaná na hudobnú literatúru populárneho spevu a jej prednes.

Študijným materiálom sú ľudové piesne, piesne rôznych žánrov zamerané na rozvíjanie štýlových a výrazových prostriedkov, napr. muzikál, šansón, džezová skladba, divadelná pieseň, popová pieseň, rocková pieseň.

Získaš orientáciu v odbornej literatúre a môžeš využívať takto získané poznatky v umeleckej praxi. Budeš schopný  podať profesionálny umelecký výkon na vyššej odbornej úrovni, dokážeš samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť, a budeš pripravený aplikovať získané vedomosti, umelecké schopnosti a zručnosti v profesionálnej praxi. Dokážeš intonovať a tvoriť intonačne čistý part, pracovať v kapelách, ansámbloch, či iných zostavách.