Divadlo fórum

07.05.2018

Študentky 5. a 6. ročníka Herectva v rámci ich pedagogickej prípravy a predmetov Metodika a Didaktika hlavného odboru, Pedagogický a Interpretačný seminár pripravili pod vedením    Mgr. Zuzany Kráľovej projekt s použitím metódy Divadlo fórum + Pridať priateľa.

Divadlo fórum je pomenovanie pre interaktívne inscenačné techniky využívané vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho podstatou je interaktivita hercov s divákmi. Diváci sa stávajú tiež aktérmi hry, sú konfrontovaní s realitou odohrávajúcou sa na javisku, ovplyvňujú dej, prípadne hrajú niektorú z postáv. Prežívajú krízové situácie "na vlastnej koži", pričom sú stále v bezpečí hry. Týmto spôsobom sa učia predchádzať neželaným situáciám v bežnom živote. Divadlo fórum nerozvíja len kreatívne a kritické myslenie, ale učí žiakov empatii, asertivite a vedie k objektívnemu riešeniu problémových úloh.

Študentky pripravili predstavenie o kyberšikane, ktoré je určené pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl. Projekt zatiaľ odohrali 4krát - 2krát pre žiakov Spojenej piaristickej školy F. Hanáka v Prievidzi a 2krát pre žiakov Evanjelickej spojenej školy v Martine.

Aj takýmto spôsobom sa naši študenti v rámci ich pedagogického vzdelávania učia, ako pracovať s deťmi - tvoriť pre nich divadelné predstavenie, viesť s nimi diskusiu a učiť ich ako riešiť problémy bežného života.

Projekt je zároveň projektom Komenského inštitútu - inšpiratívnym priestorom pre pedagogických lídrov Slovenska. Jeho cieľom je poukazovať na významné problémy v slovenskom školstve a prostredníctvom praktických riešení realizovaných priamo učiteľmi ukázať možné cesty ich postupného prekonania.

Na základe realizovaného projektu na našej škole vznikne metodická príručka pre učiteľov Divadlo fórum krok za krokom.