Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch

prvé súkromné konzervatórium na Slovensku

Naši študenti odboru tanec sú prijatí na katedru tanečnej tvorby VŠMU, Helena Jedlíčková na odbor študijný odbor Umenie v študijnom pláne Tanečné divadlo a performancia a Adam Sobol na odbor študijný odbor Umenie v študijnom pláne Tanečné umenie (špecializácia - Ľudový tanec).

Hľadáme nového kvalifikovaného učiteľa tanca (klasický tanec, moderný tanec) do nášho tímu, požadované VŠ vzdelanie II. stupňa, nástup od septembra 2020.

Ďalšia skvelá správa! Naši študenti Rastislav Merka a Hana Dvoráková, sú po úspešnom absolvovaní talentových skúšok prijatí na VŠMU v odbore bábkoherectvo.


SKDK je vyššia odborná škola poskytujúca komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku a získa právo používať titul "diplomovaný umelec" so skratkou "DiS.art", ktorý sa uvádza za priezviskom.

Čítaj viac →